Årsregnskap og nøkkeltall

Regnskap

Balanse

Resultatregnskap 2020, Fjord Norge AS

-

Note

2020

2019

Driftsinntekter og driftskostnader

-

-

-

Salgsinntekt
-
7 819 307
17 357 306
Tilskudd fra fylkeskommuner
3
12 126 000
12 376 000
Andre tilskudd
3
0
3 664 407
Annen driftsinntekt
-
0
3 639 393
Sum driftsinntekter
-
19 945 307
37 037 106
-
-
-
-
Lønnskostnad
4
7 187 502
9 880 534
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
5
67 570
81 071
Markedsføringskostnad
-
9 070 991
23 033 979
Annen driftskostnad
4
3 401 845
4 101 217
Sum driftskostnader
-
19 727 908
37 096 802
-
-
-
-
Driftsresultat
-
217 399
-59 696
-
-
-
-

Finansinntekter og finanskostnader

-

-

-

Annen renteinntekt
-
737
0
Annen finansinntekt
-
64 059
112 938
Annen finanskostnad
-
46 828
109 999
Resultat av finansposter
-
17 968
2 939
-
-
-
-
Ordinært resultat før skattekostnad
-
235 367
-56 756
Skattekostnad på ordinært resultat
6
-87 281
175 193
Ordinært resultat
-
322 648
-231 949
-
-
-
-
Årsresultat
-
322 648
-231 949
-
-
-
-

Overføringer

-

-

-

Avsatt til annen egenkapital
-
322 648
-231 949
Sum overføringer
-
322 648
-231 949
-
-
-
-

Balanseregnskap 2020, Fjord Norge AS

-

Note

2020

2019

Eiendeler

-

-

-

-
-
-
-
Varige driftsmidler

-

-

-

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
5
208 765
253 047
Sum varige driftsmidler
-
208 765
253 047
Investeringer i aksjer og andeler
-
15 000
0
Sum finansielle anleggsmidler
-
15 000
0
-
-
-
-
Sum anleggsmidler
-
223 765
253 047
-
-
-
-
Omløpsmidler

-

-

-

Fordringer

-

-

-

Kundefordringer
-
1 682 242
2 533 317
Andre kortsiktige fordringer
3
4 066 123
2 664 019
Sum fordringer
-
5 748 365
5 197 336
-
-
-
-
Bankinnskudd, kontanter o.l.
7
6 661 160
7 030 184
-
-
-
-
Sum omløpsmidler
-
12 409 524
12 227 520
-
-
-
-
Sum eiendeler
-
12 633 289
12 480 567
-
-
-
-

Egenkapital og gjeld

-

-

-

-
-
-
-
Innskutt egenkapital

-

-

-

Aksjekapital 830 aksjer à kr. 5 000
2
4 150 000
4 150 000
Egne aksjer
2
-110 000
-55 000
Sum innskutt egenkapital
-
4 040 000
4 095 000
-
-
-
-
Opptjent egenkapital

-

-

-

Annen egenkapital
-
1 398 477
1 020 828
Sum opptjent egenkapital
-
1 398 477
1 020 828
-
-
-
-
Sum egenkapital
8
5 438 477
5 115 828
-
-
-
-
Gjeld

-

-

-

Kortsiktig gjeld

-

-

-

Leverandørgjeld
-
4 261 351
4 077 629
Betalbar skatt
6
0
175 192
Skyldig offentlige avgifter
-
650 073
547 073
Annen kortsiktig gjeld
-
2 283 389
2 564 844
Sum kortsiktig gjeld
-
7 194 813
7 364 738
-
-
-
-
Sum gjeld
-
7 194 813
7 364 738
-
-
-
-
Sum gjeld og egenkapital
-
12 633 289
12 480 567
-
-
-
-
NOTER

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Kundefordringer
Fordringer er oppført i balansen med fordringenes pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varige driftsmidler og avskrivninger
Driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger 15.000. Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Selskapet benytter saldoavskrivninger for avskrivninger av varige driftsmidler.

Driftsinntekter og -kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Skattekostnad og utsatt skatt
Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. Iht god regnskapsskikk for små foretak medtas utsatt skattefordel ikke i balansen.

Pensjonskostnader
Pensjonskostnader kostnadsføres løpende etter hvert som premie forfaller. Iht god regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke forsikrede ordninger.

Note 2 - Aksjekapital og aksjeeiere

Selskapets aksjekapital består av 830 aksjer til pålydende kr. 5 000,- pr. aksje.
Det er kun en aksjeklasse og hver aksje har en stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier 22 egne aksjer.

Selskapets aksjonærer er:

Antall aksjer

Eierandel

Vestland Fylkeskommune
148
17,83 %
Bergen Reiselivslag
94
11,33 %
Rogaland Fylkeskommune
74
8,92 %
Møre og Romsdal Fylkeskommune
74
8,92 %
Fjord Tours AS
24
2,89 %
Go Fjords AS
24
2,89 %
Fjord1 AS
20
2,41 %
Fjord Line As Avd Bergen
18
2,17 %
Rezidor Hotels Norway AS
16
1,93 %
Color Line AS
15
1,81 %
Hurtigruten ASA
12
1,45 %
Region Stavanger BA
12
1,45 %
Fjord Norge AS
22
2,65 %
Firda Billag AS
10
1,20 %
Novasol AS
10
1,20 %
Øvrige aksjeeiere
257
30,96 %
Sum
830
100 %

Note 3 - Andre tilskudd

-

2020

2019

Tilskudd fra fylkeskommuner
12 126 000
12 376 000

Lønnskostnader består av følgende poster:

Lønnskostnader består av følgende poster:

Lønnskostnader

2020

2019

Lønninger
5 783 219
7 502 395
Arbeidsgiveravgift
851 892
1 191 189
Pensjonskostnader
395 161
716 972
Andre ytelser
157 230
469 978
Sum
7 187 502
9 880 534

Gjennomsnittlig antall årsverk: 9

Lønn og andre godtgjørelser til daglig leder utgjorde kr. 798 382
Godtgjørelse til styret utgjør kr. 270 600.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 90 700 eskl. mva., fordelt på revisjon kr.53 600, andre tjenester kr. 37 100

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som oppfyller kravene i loven.

Note 5 - Varige driftsmidler

-

Inventar

Data- og
kontorutstyr

2020

Sum

Anskaffelseskost 01.01
565 612
1 306 519
1 872 131
+ Tilgang i året
0
23 288
23 288
- Avgang i året
565 612
1 306 519
0
- Samlede av- og nedskrivninger
442 848
1 243 806
1 686 655
Balanseført verdi 31.12
122 764
86 001
208 764
-
-
-
-
Årets avskrivninger
30 546
37 024
67 570
Avskrivningssats (saldoavskrivninger)
20 %
30 %
-

Note 6 - Skatt

-

2020

2019

Årets skattekostnad fremkommer slik:
-
-
Betalbar skatt på årets resultat
0
175 193
Endring utsatt skatt
-87 281
0
Årets totale skattekostnad
-87 281
175 193
Årets skattekostnad fremkommer slik:
-
-
Forskjeller som utlignes:
-
-
Driftsmidler
0
0
Kundefordringer
-100 000
-100 000
Avsetning for forpliktelser
0
-640 500
Grunnlag utsatt skatt/(utsatt skattefordel)
-100 000
-740 500
Utsatt skatt/(skattefordel) 22%
-22 000
-162 910

Iht god regnskapsskikk for små foretak er utsatt skattefordel ikke balanseført, derfor er endringen 0.

Note 7 - Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd vedrørende skattetrekk på kr. 342 634.
Skyldig skattetrekk pr. 31.12 utgjør kr. 342 634.

Note 8 - Avstemming av egenkapital

-

Aksjekapital

Egne aksjer

Annen
egenkapital

Sum

Egenkapital 01.01
4 150 000
-55 000
1 020 829
5 115 829
Kjøp egne aksjer
-
-55 000
55 000
0
Årets resultat
-
-
322 648
322 648
Egenkapital 31.12
4 150 000
-110 000
1 398 477
5 438 477

Note 9 - Fortsatt drift

Det ble i desember 2020 fornyet en tre-årig samarbeidsavtale med de tre vestlandsfylkene som sikrer selskapets grunnleggende drift og markedsaktiviteter. Korona-situasjonen har, utover redusert markedsaktivitet, ikke påvirket driften av selskapet i vesentlig grad og alle ansatte er i full jobb.
De ansatte har løst sine oppgaver fra hjemmkontor, og etter hvert også fra kontoret når myndighetenes råd har åpnet opp for det. Selskapet har satt av en reserve i budsjettet for å kunne håndtere tap på fordringer i størrelsesorden 300.000 NOK. Denne reserven vil bli løst opp utover høsten og satt inn på markedsaktiviteter dersom situasjonen tillater dette.

Fjord Norway, logo negativ
Fjord Norge AS
5011 Bergen
Nordre Nøstekaien 1
info@fjordnorway.comfjordnorway.com
En takk til:
Vestland fylkeskommuneRogaland fylkeskommuneMøre og Romsdal fylkeskommune hvit
menuchevron-leftchevron-right