Styrets beretning

Foto: Flokehyttene, Holon Arkitektur

Virksomheten

Fjord Norge er et markedsføringsselskap som har ansvar for, leder og koordinerer den internasjonale markedsføringen for de tre fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Selskapet sitt kontor er i Bergen, og virksomhetens nedslagsfelt er hovedsakelig markedene Tyskland, Storbritannia, Nederland, Sverige, Danmark, Frankrike, Spania, Italia, Sveits, Belgia, Østerrike, USA, Japan, Kina, Sør-Korea og Brasil. I tillegg arbeides det ovenfor bransjeaktører i Thailand, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, De Forente Arabiske Emirater og India. På grunn av korona-pandemien har Fjord Norge AS i 2020 konsentrert seg om det norske ferie- og fritidsmarkedet, samt gjennomført aktiviteter mot forbrukere i Danmark, Tyskland og Nederland i periodene det var mulig. Selskapet har jobbet omfattende opp mot internasjonale turoperatører for å utvikle tilbudet av turprogrammer til regionen.

Fjord Norge AS ble etablert i 1993, og er nå inne i sitt tjueåttende driftsår. Markedsføring av landsdelen er en samarbeidsplattform som samler fylker, destinasjoner og aktører til felles innsats. De tre fylkeskommunene i regionen viser et svært positivt engasjement og stor vilje til å satse på reiselivsnæringen, og bidrar med finansielle midler for å markedsføre regionen nasjonalt og internasjonalt. De tre fylkene har samarbeidsavtale med Fjord Norge. I 2020 beløp denne seg på 12 MNOK, basert på et tilskudd på 3 MNOK fra hhv. Rogaland og Møre og Romsdal fylkeskommune. Vestland fylkeskommune bidro etter sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommune med 6 MNOK inn i samarbeidet. Samarbeidsavtalen med fylkene ble høsten 2020 fornyet for perioden 2021-2023 på samme totalbeløp og bidrag fra hver enkelt fylkeskommune. Styret er svært takknemlig for samarbeidet med de tre fylkeskommunene.

Alle destinasjonsselskapene i regionen bruker Fjord Norge AS som sitt operative markedsføringsorgan internasjonalt. Noen av destinasjonene samarbeider bredt om forbruker-, presse- og bransjeaktiviteter, mens noen konsentrerer seg om bransje- og presseaktiviteter i samhandlingen med Fjord Norge AS. I tillegg har flere regionale og lokale reiselivsselskaper inngått samarbeidsavtaler med Fjord Norge AS knyttet til internasjonal markedsføring. På grunn av pandemien ble det i 2020 også koordinert markedstiltak i det norske markedet med destinasjoner og aktører.

Fjord Norge AS har siden 1995 hatt et tett samarbeid med Innovasjon Norge Reiseliv når det gjelder internasjonal markedsføring. I 2020 ble det også gjennomført samarbeid om markedsaktiviteter rettet mot nordmenn.

Fjord Norge AS var kontraktspartner for NCE Tourism Fjord Norway og har hatt hovedansvaret for prosjektet. Prosjektet ble avsluttet 31. oktober 2019, men har hatt noen delprosjekter som ble avsluttet høsten 2020. Prosjektregnskapet til NCE Tourism inngår i hovedregnskapet til Fjord Norge AS.

De siste årene har Fjord Norge AS intensivert arbeidet med å inngå samarbeidsavtaler med flere kommersielle aktører i Fjord Norge-regionen, samt store internasjonale turoperatører i våre hovedmarkeder. Fjord Norge AS har videreført sitt digitale markedsarbeid i 2020 arbeidet med å utvikle kompetansen i organisasjonen innen dette feltet i årene fremover er en sentral prioritering for selskapet.

Forutsetningen om fortsatt drift

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke finnes forhold som tilsier noe annet. Selskapets økonomi er solid, og kundegrunnlaget er stabilt med muligheter for vekst. Den pågående globale koronapandemien har på kort sikt liten innvirkning på selskapets økonomiske tilstand, men selskapet har for regnskapet 2020 og budsjett/prognoser 2021 lagt inn økte avsetninger for tap på kundefordringer basert på forsiktighetshensyn.

Fjord Norge AS er opptatt av å støtte opp om FNs bærekraftsmål og selskapet bidrar til at reiselivsnæringen på Vestlandet tar bærekraftige valg. Scenarioprosjektet som ble gjennomført 2028/2019 i samarbeid med Vestlandsrådet legger føringer for utvikling av et bærekraftig reiseliv frem mot 2030.

Bærekraft handler om at reiselivsnæringen bidrar til at Vestlandet er et godt sted å bo på, et godt sted å besøke, og at det er et godt sted å drive virksomhet innen reiselivet – nå og i fremtiden. Fjord Norge AS har i lys av de ti målsettingene i Scenario 2030 tydeliggjort sine bidrag for et attraktivt og bærekraftig reiseliv. Selskapet bidrar gjennomgående i alt det foretar seg til å utvikle et helårs reiseliv og unngå overturisme i høysesongen. Videre jobber Fjord Norge AS for at gjester som besøker regionen blir lenger, besøker flere steder og bruker mer mer av tilbudene. Selskapet bidrar til å fremheve grønne og bærekraftige tilbud i regionen for å gjøre disse mer kjent for forbrukere og turoperatører.

Arbeidsmiljøet i bedriften anses som meget godt og det er i 2020 ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg godt fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i 2020 var på 69 dager, hvilket tilsvarer 2,74 % av total arbeidstid. En stor andel av sykefraværet skyldes 1 langsiktig sykemelding basert på forhold som ligger utenfor bedriften. Selskapet hadde i 2020 ingen større skader eller ulykker på noe av sitt materiell.

Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personalpolitiske og alle øvrige forhold. Av styrets 9 medlemmer er det to kvinner og syv menn. Blant de 8 ansatte per nyttår (31.12.20) var 6 kvinner. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordeling er det ikke funnet nødvendig å iverksette eller planlegge spesielle tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret.

Fjord Norge AS forurenser ikke det ytre miljø. Fjord Norge AS arbeider aktivt for å utvikle en mer bærekraftig reiselivsregion. Fjord Norge AS har fokus på at alt materiell som brukes til markedsføring er miljøvennlig, og leverandører som er miljømerket prioriteres fremfor andre.

På grunn av lederskifte i selskapet, ble markedsdirektør Britt Dalland konstituert som administrerende direktør i perioden 01.01.-01.04.2020. Ny administrerende direktør i Fjord Norge AS, Stein Ove Rolland tiltrådte 01.04.2020.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling.

Fjord Norges driftsinntekter utgjorde i 2020 kr. 19.945.307, - Dette er en reduksjon på NOK 17.091.799 (46,15%) i forhold til året før. Hovedårsaken til nedgangen er en planlagt avvikling av NCE-prosjektet, i tillegg til at pandemien har gjort det nødvendig å skyve på planlagte aktiviteter til 2021.

Fylkestilskuddene utgjorde i 2020 NOK 12.126.000, -, en økning på NOK 116.000, - fra 2019. Lønnskostnaden var på NOK 7.187.502, - i 2020 en nedgang på 2.693.041 i forhold til 9.880.543, - i 2019, dette tilsvarer en nedgang på 27,6% % i forhold til 2019 og skyldes i hovedsak at NCE prosjektet er avsluttet.

På grunn av pandemien har det vært lavere markedsinvesteringer enn opprinnelig budsjettert. Som følge av dette, oppnådde selskapet i 2020 et resultat på NOK 235.367, - før skatt, en økning på 292.123, - i forhold til 2019.

Årets skattekostnad er beregnet til kr -87.281,- mot kr 175.193, - i foregående år. Dette skyldes tilbakeføring av skatt på grunn av Corona-tiltak.

Årsresultat etter skatt ble derfor NOK 322.648, - i 2020 mot et årsresultat på NOK -231.949 i 2019. Selskapet har som mål å oppnå et nullresultat.

Selskapets egenkapital er pr. 31.12.20 på NOK 5.438.477, -. Styret ser seg godt fornøyd med administrasjonens styring og årets resultat med de kommentarer som fremkommer over.

Fjord Norway, logo negativ
Fjord Norge AS
5011 Bergen
Nordre Nøstekaien 1
info@fjordnorway.comfjordnorway.com
En takk til:
Vestland fylkeskommuneRogaland fylkeskommuneMøre og Romsdal fylkeskommune hvit
menuchevron-leftchevron-right