Årsregnskap og nøkkeltall

Regnskap

Balanse

Resultatregnskap 2021, Fjord Norge AS

-
Note
2021
2020
Driftsinntekter og driftskostnader
-
-
-
Salgsinntekt
12 710 220
7 819 307
Tilskudd fra fylkeskommuner
3
12 000 000
12 126 000
Sum driftsinntekter
24 710 220
19 945 307
Lønnskostnad
4
7 197 564
7 187 502
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
5
61 935
67 570
Markedsføringskostnad
14 035 305
9 070 991
Annen driftskostnad
4
3 210 865
3 401 845
Sum driftskostnader
24 505 669
19 727 908
Driftsresultat
204 550
217 399
Finansinntekter og finanskostnader
-
-
-
Annen renteinntekt
218
737
Annen finansinntekt
39 990
64 059
Annen finanskostnad
2 233
46 828
Resultat av finansposter
37 975
17 968
Ordinært resultat før skattekostnad
242 525
235 367
Skattekostnad på ordinært resultat
6
36 372
-87 281
Ordinært resultat
206 153
322 648
Årsresultat
206 153
322 648
Overføringer
-
-
-
Avsatt til annen egenkapital
206 153
322 648
Sum overføringer
206 153
322 648
-
-
-
-

Balanseregnskap 2021, Fjord Norge AS

-
Note
2021
2020
Eiendeler
-
-
-
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
5
194 765
208 765
Sum varige driftsmidler
194 765
208 765
Investeringer i aksjer og andeler
15 000
15 000
Sum finansielle anleggsmidler
15 000
15 000
Sum anleggsmidler
209 765
223 765
Omløpsmidler
-
-
-
Fordringer
Kundefordringer
3 648 649
1 682 242
Andre kortsiktige fordringer
3
2 944 121
4 066 123
Sum fordringer
6 592 770
5 748 365
Bankinnskudd, kontanter o.l.
7
4 250 810
6 661 160
Sum omløpsmidler
10 843 580
12 409 524
Sum eiendeler
11 053 345
12 633 289
Egenkapital og gjeld
-
-
-
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 830 aksjer à kr. 5 000
2
4 150 000
4 150 000
Egne aksjer
2
-150 000
-110 000
Sum innskutt egenkapital
4 000 000
4 040 000
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
1 644 630
1 398 477
Sum opptjent egenkapital
1 644 630
1 398 477
Sum egenkapital
8
5 644 630
5 438 477
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
2 161 566
4 261 351
Betalbar skatt
6
36 372
0
Skyldig offentlige avgifter
564 455
650 073
Annen kortsiktig gjeld
2 646 322
2 283 389
Sum kortsiktig gjeld
5 408 715
7 194 813
Sum gjeld
5 408 715
7 194 813
Sum gjeld og egenkapital
11 053 345
12 633 289
-
-
-
-
NOTER

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak.

Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere
enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Kundefordringer
Fordringer er oppført i balansen med fordringenes pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varige driftsmidler og avskrivninger
Driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger 15.000. Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.
Selskapet benytter saldoavskrivninger for avskrivninger av varige driftsmidler.

Driftsinntekter og -kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Skattekostnad og utsatt skatt
Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. Iht god regnskapsskikk for små foretak medtas utsatt skattefordel ikke i balansen.

Pensjonskostnader
Pensjonskostnader kostnadsføres løpende etter hvert som premie forfaller. Iht god regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke forsikrede ordninger.

Note 2 - Aksjekapital og aksjeeiere

Selskapets aksjekapital består av 830 aksjer til pålydende kr. 5 000,- pr. aksje.
Det er kun en aksjeklasse og hver aksje har en stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier 22 egne aksjer.
Selskapets aksjonærer er:
Antall aksjer
Eierandel
Vestland Fylkeskommune
148
17,83 %
Bergen Reiselivslag
94
11,33 %
Rogaland Fylkeskommune
74
8,92 %
Møre og Romsdal Fylkeskommune
74
8,92 %
Fjord Tours AS
24
2,89 %
Go Fjords AS
24
2,89 %
Fjord1 AS
20
2,41 %
Fjord Line As Avd Bergen
18
2,17 %
Rezidor Hotels Norway AS
16
1,93 %
Color Line AS
15
1,81 %
Hurtigruten ASA
12
1,45 %
Region Stavanger BA
12
1,45 %
Fjord Norge AS
22
2,65 %
Firda Billag AS
10
1,20 %
Novasol AS
10
1,20 %
Øvrige aksjeeiere
257
30,96 %
Sum
830
100%

Note 3 - Andre tilskudd

2021
2022
Tilskudd fra fylkeskommuner
12 000 000
12 126 000

Note 4 - Lønnskostnader, OTP, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønnskostnader
2021
2020
Lønninger
5 744 898
5 783 219
Arbeidsgiveravgift
857 578
851 892
Pensjonskostnader
442 166
395 161
Andre ytelser
152 913
157 230
Sum
7 197 554
7 187 502
Gjennomsnittlig antall årsverk: 7

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som oppfyller kravene i loven.

Note 5 - Varige driftsmidler

Inventar
Data- og kontorutstyr
Sum 2021
Anskaffelseskost 01.01
565 612
1 329 807
1 895 419
+ Tilgang i året
28 112
19 822
47 934
- Avgang i året
0
0
0
- Samlede av- og nedskrivninger
473 000
1 275 588
1 748 589
Balanseført verdi 31.12
120 724
74 041
194 764
Årets avskrivninger
30 152
31 782
61 934
Avskrivningssats (saldoavskrivninger)
20 %
30 %

Note 6 - Skatt

2021
2020
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
36 372
0
Endring utsatt skatt
0
-87 281
Årets totale skattekostnad
36 372
-87 281
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel:
Forskjeller som utlignes:
Driftsmidler
-1
0
Kundefordringer
0
-100 000
Avsetning for forpliktelser
0
0
Grunnlag utsatt skatt/(utsatt skattefordel)
-1
-100 000
Utsatt skatt/(skattefordel) 22%
0
-22 000
Iht god regnskapsskikk for små foretak er utsatt skattefordel ikke balanseført, derfor er endringen 0.

Note 7 - Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd vedrørende skattetrekk på kr. 348 303.
Skyldig skattetrekk pr. 31.12 utgjør kr. 309 753.

Note 8 - Avstemming av egenkapital

Aksjekapital
Egne aksjer
Annen egenkapital
Sum
Egenkapital 01.01
4 150 000
-110 000
1 398 477
5 438 477
Kjøp egne aksjer
-40 000
40 000
0
Årets resultat
206 153
206 153
Egenkapital 31.12
4 150 000
-150 000
1 644 630
5 644 630
crossmenu