Stein Ove Rolland, administrerende direktør
Stein Ove Rolland, administrerende direktør
Korona-pandemien har også preget land og samfunn i 2021 og følgelig Fjord Norge sitt arbeid. På grunn av reiserestriksjoner har det vært krevende å vite når det har vært riktig å gjennomføre aktiviteter internasjonalt for å påvirke målgrupper. Også i år har det vært mest digitale møteplasser med destinasjoner og bransjen i regionen, samt med transportører og internasjonale turoperatører. Unntaksvis har vi gjennomført fysiske workshops i utlandet og visningsturer for presse og operatører her hjemme.

Sommeren ble i hovedsak god, takket være nordmenns nysgjerrighet på Vestlandet. Mange aktører har rapportert om rekordhøy omsetning fra norske feriegjester med høyt forbruk. Fra sensommeren og høsten ble det større innslag av internasjonale gjester, men selvsagt langt under situasjonen før pandemien.

Fjord Norge har i tillegg til utforming og gjennomføring av markedsaktiviteter brukt året godt på å utvikle innsikt og nye verktøy som skal bidra til at Vestlandet tar en tydelig og attraktiv posisjon og utvikler et mer bærekraftig reiseliv.  

Med betydelig finansiell støtte fra Agenda Vestland har vi jobbet med utvikling av en digital reiseplanlegger, samtidig som vi har jobbet med utvikling av nye fjordnorway.com. Sistnevnte er i tillegg til regionens felles portal, også hjemmeside for ni av destinasjonene i regionen. Det må bli mye lettere for både nordmenn og utlendinger å velge, planlegge og oppleve Vestlandet. Nytt nettsted og reiseplanlegger er strategiske verktøy for flere fornøyde besøkende og for økt lokal verdiskaping i regionen fordi gjestene finner opplevelser, aktører og steder på ett sted og får gode grunner til å bli her lenger. 

Det har videre blitt gjennomført en bred undersøkelse i fem markeder for å vite mer om målgruppene og Vestlandet sine muligheter som vinterreisemål. Innsikten er fundamentet i utarbeidelsen av et overordnet vinterkonsept, med tilpasninger mot ulike målgrupper, både kommunikasjonsmessig og produktmessig.

Respondentene er klare i sin vurdering: 6 av 10 kunne tenke seg å komme hit for vinteropplevelser. Det er like mange som vurderer oss som reisemål om sommeren. Problemet er at folk ikke kjenner til hva vi har å by på av sterke og meningsfulle opplevelser når høstmørket har senket seg her. Dette gir oss muligheter fremover.

Senhøsten 2021 startet vi også opp arbeidet med revidering av regionens felles merkevare og konkurranseposisjon for en ny tid. Konkurransen om de samme målgruppene blir hard fra andre regioner og land med vakker natur. Vi må følgelig spisse vår posisjon så den stikker seg ut.  Det legges et høyt ambisjonsnivå for merkevaren. Vestlandet har mange forutsetninger for styrket attraktivitet i både det norske og det internasjonale markedet etter pandemien. Merkevaren skal være en viktig verdiskaper for reiselivsnæringen og tilstøtende sektorer i de tre fylkene. Merkevarebyggingen skal skape reiselyst og lønnsom vekst til Vestlandet, bidra til å utvikle og øke helårsturismen, bidra til å øke verdiskapingen pr gjest og til lengre opphold i vår landsdel.

Samtlige destinasjoner og kommersielle aktører i regionen er involvert i arbeidet for å sikre verdifulle bidrag og skape medeierskap til merkevaren og prioriteringene vi må gjøre i arbeidet. Arbeidet blir støttet med ekstra midler fra Vestland Fylkeskommune.

I november gjennomførte vi et regionalt kick off i Skei sammen med fire destinasjoner og Vestland fylkeskommune. Det var over 100 deltakere og planen har vært å gjennomføre tilsvarende arrangementer i Rogaland, Møre og Romsdal og «gamle Hordaland» i vinter. Innføring av nye møte- og reiserestriksjoner i desember gjorde at alle disse ble lagt på is og gjennomføres høsten 2022.

Fjord Norge har produsert mye nytt innhold i 2021. Konseptet «Med lidenskap for havet» er utviklet med destinasjoner som har steder og aktører langs kysten som tilbyr unike opplevelser som må bli mer kjent. Videre har vi sammen med Innovasjon Norge produsert film til vårkampanjen, med tittelen Springfulness.

Samarbeidsavtalen med fylkene er helt avgjørende for at Fjord Norge har kompetanse og kapasitet til å ivareta reiselivet i regionen på alle funksjoner – fra innsikt, bransje, presse, sosiale medier, digital markedsføring, innholdsproduksjon og drift av nettsiden fjordnorway.com. Dette er fellesfunksjoner som både skal løfte hele landsdelen, og som skal invitere til samarbeid med destinasjoner og kommersielle aktører som ønsker utvidete samarbeid.

Fjord Norge jobber tett sammen med destinasjonene og ledende aktører i regionen. Gjennom samarbeid og felles tiltak skaper vi synlighet og aktvitetsnivå som er tyngre enn vår egen vekt. Og gjennom strategiske utviklingsprosjekter legger vi til rette for å styrke regionens konkurranseevne, økt lokal verdiskaping og et bærekraftig reiseliv på Vestlandet med flere helårs arbeidsplasser.

Framtidsutsikter

Korona-pandemien har bydd på tøffe tak for reiselivet. Vi vet ikke hvordan de nærmeste månedene blir, men det vi vet er at reiselivet skal tilbake til en mer normal posisjon etter pandemien. Nøyaktig hvordan den blir vet vi ikke, men det kommer til å skje endringer både i etterspørsel, leveranser og i konkurransesituasjonen.

Vi vet at Vestlandet har attraksjonskraft, opplevelser i verdensklasse og at vi har mye av det forbrukere ønsker seg mer av fremover. Det er et godt utgangspunkt. Men vi er ikke alene om å ha vakker natur, plass og mangfold av sterke opplevelser. Mange av våre konkurrenter registrerer og agerer på de samme trendene vi ser og har gjerne større markedsmuskler enn både Vestlandet og Norge. Konkurransen om de samme målgruppene blir derfor hard og det blir også en kamp om synlighet.

Både nasjonale og internasjonale prognoser tilsier at veksten mot 2030 vil bli sterkest blant lokalbefolkningen og norske turister – målt mot 2019-nivå. For utenlandsmarkedene, som vi er helt avhengig av for å sikre et helårlig reiseliv vil vi oppleve en tøff internasjonal konkurranse i lang tid fremover, hvor Norge må kjempe kanskje mer enn noen gang for sin posisjon i markedet. Et marked som i første omgang vil være Europa og USA. Veksten i utenlands-markedene vil være sterke i både 2022 og 2023, men det er først i 2024 eksportinntektene ventes å passere 2019-nivå.

Forretningsreisemarkedet, seminarer, bedriftsinterne arrangementer og konferanser vil være mer usikkert og hvor man venter en permanent endring på grunn av blant annet muligheten for digitale møter og konferanser. Vi forventer også her at det norske markedet vil ta seg opp tidligere enn det internasjonale, som fikk en betydelig tilbakegang under pandemien. Det internasjonale forretnings-reisemarkedet forventes tidligst å være tilbake på 2019-nivå i 2026. 

Nasjonalt, forventes reiselivsnæringens samlede omsetning å vokse med 45 prosent til 2030, ifølge beregninger fra Menon Economics. Sterkest vil veksten være innenfor aktiviteter og kultur, etterfulgt av serveringstjenester. Antall ansatte i næringen som helhet vil trolig holde seg stabil de neste 8 årene, som følge av produktivitetsvekst og knapphet på arbeidskraft. Eksporten forventes i følge Menon å vokse med 50 prosent fra 2019-nivå til 2030, på linje med Regjeringens målsetting om nasjonal eksportvekst.

Verden forandrer seg, nye markeder, målgrupper, trender og ny teknologi krever fokus på en mer målrettet og kostnadseffektiv produktutvikling, distribusjon og markedsføring av Norge som reisemål. Dette vil være en forutsetning for at reiselivsnæringen skal få gjennomslag og øke inntjeningen i en stadig tøffere internasjonal konkurranse.

Tradisjonelle forretningsmodeller og logistikknettverk kommer til å bli utfordret. Bedriftene må utvikle seg like raskt som forbrukeratferden endrer seg. I dagens verden betyr tidligere kjøpsvaner ikke nødvendigvis fremtidig merkelojalitet. Nye digitale distribusjonskanaler og handelsveier, som direkte-til-forbruker-strategier kan gi forsterkede inntektsstrømmer og sikre at en større del av inntektene til reiselivsbedriftene blir i Norge, i stedet for at disse går til de internasjonale nettoperatørene (OTA).

De reisende kommer i større grad enn tidligere til å tenke sikkerhet. Det ser vi allerede nå med bookinger både fra Nord-Europa og fra eget land. Her har Norge et fortrinn, fordi vi har klart oss bra gjennom hele pandemien og har høy troverdighet.

Bærekraft blir et enda sterkere konkurransefortrinn i årene fremover. Forbrukere vil trekkes mot miljøvennlige produkter og miljøer. Gjennom et grønt industriløft kan reiselivet være med på å skape jobber, øke eksporten og bidra til å kutte klimagassutslipp. Grønne reiseruter kommer til å bli mer etterspurt.

For å sikre en bærekraftig vekst og styrke markedsmulighetene for Norge som reisemål er vi avhengig av at reiselivsnæringen og det offentlige samarbeider om å utvikle reiselivet. Internasjonalt har det frem til 2019 vært vekst i reiselivet og vi mener våre mål om videre vekst er realistiske gitt at rammebetingelsene legges til rette for å øke den internasjonale trafikken til Norge både av individuelt reisende, møte- og kongressmarkedet.

Det er en målsetting at Norge skal opprettholde sin globale markedsandel på 0,5 prosent innen reiseliv. Det klarer vi ikke uten en opptrapping av den internasjonale markedsføringen, innovasjon og bærekraftig vekst i reiselivsnæringen, som igjen bidrar til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser.

Vestlandet har fantastiske muligheter for et bærekraftig og attraktivt reiseliv. Og reiselivet er en viktig fremtidsnæring for Vestlandet.

Stein Ove Rolland, signatur
crossmenu