Foto: Strandafjellet utsikt, fotograf Haavard Myklebust
Foto: Strandafjellet utsikt, fotograf Haavard Myklebust

Virksomheten

Fjord Norge er et markedsføringsselskap som har ansvar for, leder og koordinerer den internasjonale markedsføringen for de tre fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Selskapet sitt kontor er i Bergen, og virksomhetens nedslagsfelt er hovedsakelig markedene Tyskland, Storbritannia, Nederland, Sverige, Danmark, Frankrike, Spania, Italia, Sveits, Belgia, Østerrike, USA, Japan, Kina, Sør-Korea og Brasil. I tillegg arbeides det ovenfor bransjeaktører i Thailand, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, De Forente Arabiske Emirater og India. På grunn av korona-pandemien har Fjord Norge AS i 2021 konsentrert seg om de europeiske nærmarkedene og i særlig grad Tyskland, Nederland og Storbritannia i periodene det var mulig. Selskapet har jobbet omfattende opp mot internasjonale turoperatører for å utvikle tilbudet av turprogrammer til regionen.

Fjord Norge AS ble etablert i 1993, og er nå inne i sitt tjueåttende driftsår. Markedsføring av landsdelen er en samarbeidsplattform som samler fylker, destinasjoner og aktører til felles innsats. De tre fylkeskommunene i regionen viser et svært positivt engasjement og stor vilje til å satse på reiselivsnæringen, og bidrar med finansielle midler for å markedsføre regionen nasjonalt og internasjonalt. De tre fylkene har samarbeidsavtale med Fjord Norge. I 2021 beløp denne seg på 12 MNOK, basert på et tilskudd på 3 MNOK fra hhv. Rogaland og Møre og Romsdal fylkeskommune. Vestland fylkeskommune bidro etter sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommune med 6 MNOK inn i samarbeidet. Samarbeidsavtalen med fylkene ble høsten 2020 fornyet for perioden 2021-2023 på samme totalbeløp og bidrag fra hver enkelt fylkeskommune. Styret er svært takknemlig for samarbeidet med de tre fylkeskommunene.

Alle destinasjonsselskapene i regionen bruker Fjord Norge AS som sitt operative markedsføringsorgan internasjonalt. Noen av destinasjonene samarbeider bredt om forbruker-, presse- og bransjeaktiviteter, mens noen konsentrerer seg om bransje- og presseaktiviteter i samhandlingen med Fjord Norge AS. I tillegg har flere regionale og lokale reiselivsselskaper inngått samarbeidsavtaler med Fjord Norge AS knyttet til internasjonal markedsføring. På grunn av pandemien ble det i 2021 også gjennomført noen markedstiltak i det norske markedet.

Fjord Norge AS har siden 1995 hatt et tett samarbeid med Innovasjon Norge Reiseliv når det gjelder internasjonal markedsføring.

De to siste årene har Fjord Norge AS intensivert arbeidet med å utvikle strategiske og operative samarbeid med destinasjonene for økt samhandling og effektivisering. Sammen med et flertall av destinasjonene ble arbeidet med regionens nye nettportal startet opp.

Parallelt har det blitt jobbet med utvikling av en digital reiseplanlegger, med betydelig finansiell støtte fra Agenda Vestland.

Fjord Norge jobber med fire hovedsatsinger som skal bidra til å skape mer helårlig etterspørsel for regionen. I tillegg har selskapet jobbet med å operasjonalisere sine bidrag på målsettingene i Scenarioprosjektet, som ble gjennomført 2018/2019 i samarbeid med Vestlandsrådet og Fjord Norge AS. I Scenarioprosjektet har reiselivet og fylkene på Vestlandet lagt føringer for utvikling av et bærekraftig reiseliv frem mot 2030. Bærekraft handler om at reiselivsnæringen bidrar til at Vestlandet er et godt sted å bo på, et godt sted å besøke, og at det er et godt sted å drive virksomhet innen reiselivet.

Forutsetningen om fortsatt drift

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke finnes forhold som tilsier noe annet. Selskapets økonomi er solid, og kundegrunnlaget er stabilt med muligheter for vekst.
Den pågående globale koronapandemien har på kort sikt liten innvirkning på selskapets økonomiske tilstand, men selskapet har for regnskapet 2021 og budsjett/prognoser 2022 lagt inn økte avsetninger for tap på kundefordringer basert på forsiktighetshensyn.

crossmenu